A A

Sektor za pravne in splošne zadeve

Sektor za pravne in splošne zadeve  skrbi za učinkovito organizacijsko podporo delovanju Sklada KZG RS, podaja opredelitve v postopkih denacionalizacije, vključno z nadomestnimi zemljišči  in zastopa Sklad v postopkih po zakonu o izvrševanju kazenskih sankcij in  5. člen zakona o denacionalizaciji, poleg tega skrbi za zastopanje v pravdah na priznanje lastninske pravice, sodeluje v odškodninskih postopkih, ter drugih sodnih in izvensodnih postopkih. V sektorju za pravne zadeve se sestavljajo listine o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim stanjem, skrbi za uveljavljanje lastninske pravice v stečajnih postopkih ter za reševanje pravnih problemov pri zemljiškoknjižni izvedbi vpisov lastninske pravice Republike Slovenije. Sektor za pravne zadeve sodeluje tudi pri izvajanju pravnega prometa (pravni pregled) ter pri urejanju zakupnih razmerij in pri uveljavljanju odškodnin zaradi tatvin lesa. Poleg navedenega sodeluje tudi  pri zakonodajnih postopkih ter pripravi in usklajevanju internih Skladovih aktov. Zajema izvedbo in koordinacijo strokovnih, organizacijskih, tehničnih in drugih spremljajočih nalog v skladu z zakonodajo, vključno s področjem javnega naročanja, financ in računovodstva ter informacijske tehnologije. V Sektor za splošne zadeve spadajo naslednje službe:

Pravna služba

Pravna služba sestavlja listine, skrbi za lastninske pravice, sodeluje v odškodninskih postopkih, sodnih in izvensodnih postopkih. Sodeluje pri izvajanju pravnega prometa, pri urejanju zakupnih razmerij, itd.

Služba za informacijsko tehnologijo

Služba za informacijsko tehnologijo vodi, usklajuje, nadzira in posodablja informacijski sistem Sklada KZG RS. Zagotavlja zaščito in varnost programske opreme, podatkov in licenc ter omogoča širitev dostopa uporabnikov do omrežja, programov, podatkov in storitev.

Finančno računovodska služba

Skrbi za izvajanje vseh nalog v skladu z računovodskimi prepisi, ki veljajo za posredne proračunske uporabnike.

Služba za organizacijsko tehnične zadeve

Zajema izvajanje nalog s področja javnega naročanja in vzdrževanja osnovnih sredstev ter drugih nalog, ki so potrebne za nemoteno delo uporabnikov.